Newsroom

Spoločnosť Xella Slovensko podporuje v rámci spoločenskej zodpovednosti viacero aktivít, medzi ktoré patrí aj projekt Deti a Architektúra

Jedným z projektov, ktoré v rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje spoločnosť Xella Slovensko, sú aj aktivity bratislavského občianskeho združenie EUROARCH. Najznámejším projektom združenia, ktorý systematicky realizuje od roku 2015, je projekt Deti a architektúra. Autorkou projektu je Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., ktorá takisto napísala knihu Ikony architektúry... čo by deti mali vedieť o slovenskej a svetovej modernej architektúre.

XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

Pani architektka Darina Lalíková sa systematicky a dlhodobo venuje osvete detí o architektúre. Opýtali sme sa jej ako autorky projektu a súčasne predsedníčky občianskeho združenia EUROARCH, na čom pracujú v tejto dobe.

Napriek tomu, že ešte stále nám epidemiologická situácia nedovoľuje naplánovať vernisáž výtvarných prác k minuloročnému projektu Deti a architektúra na tému „Peší most cez rieku“, nezaháľame a pripravujeme ďalší ročník, tentokrát na tému „Budovy pre kultúru“. Projekt je určený pre 10 až 13ročných žiakov a realizovať sa bude od septembra 2021. Podobne ako všetky predchádzajúce ročníky ho aj tento rok budeme robiť online formou, prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu.

Aké novinky v projekte Deti a architektúra v roku 2021 chystáte?

Novinkou, ktorú ocenia určite učitelia, žiaci aj rodičia je, že kreatívny a interaktívny e-kurz, prostredníctvom ktorého sa deti budú učiť vnímať a spoznávať kultúrne stavby, bude tento rok prvý krát pripravený v dvoch mutáciách – v slovenčine aj v angličtine. Žiaci si budú môcť teda sami vybrať jazyk, v ktorom budú e-kurz študovať. Hlasové nahrávky nahrá rodený Angličan.

Deti a architektúra 2020, 3. miesto Robert Hmíra

Prečo ste sa rozhodli zamerať tohtoročný projekt na „Budovy pre kultúru“?

Chceme okrem peknej a kvalitnej architektúry pre kultúru, akými sú divadlá, koncertné budovy, galérie, múzea, a ďalší žiakom pripomenúť, že kultúra je dôležitá pre identitu každého národa a že kultúra robí náš život krajší, hodnotnejší a zábavnejší. Na svete aj na Slovensku je veľa hodnotných, inšpiratívnych a kvalitných budov pre kultúru a my  tie „naj“ ukážeme a predstavíme v e-learningovom kurze ich architektúru aj príbeh vzniku.

Kedy sa deti budú môcť do projektu prihlásiť?

Už teraz, urobiť to môžu prostredníctvom prihlasovacieho dotazníka alebo e-mailom na adresu projekt@detiaarchitektura.sk.

Poďme si ešte predstaviť vaše občianske združenie EUROARCH a jeho ďalšie aktivity. Čomu sa ďalej venujete?

Naše združenie EUROARCH bolo založené v roku 2012 a jeho cieľom bolo vytvoriť platformu na širšiu osvetu v oblasti propagácie kvalitnej slovenskej a európskej súčasnej architektúry a výstavby najmä medzi deťmi a mládežou, ale aj širšou verejnosťou. Okrem osvety v oblasti architektúry a výstavby sme si dali za cieľ šíriť povedomie medzi deťmi a mládežou aj o témach, ktoré s architektúrou a výstavbou priamo či nepriamo súvisia, napríklad o ochrane životného prostredia, o problémoch zmeny klímy a o potrebe vyvíjať udržateľné prístupy k výstavbe a architektúre. Tieto témy v školských osnovách chýbajú a keď ich chceme deťom priblížiť, tak ich musíme šikovne a kreatívne zaujať. Všetky kurzy sú zdarma prístupné a sú k dispozícii školám a deťom, snažíme sa ich robiť tak, aby ich absolvovanie nebolo pre deti povinnosťou, ale cestou za poznaním niečoho nového. Veď architektúru vidia každý deň okolo seba, poznať ju a oceniť tu dobrú ich nič nestojí a pritom im veľa prinesie. Práve preto využívame pri šírení osvety týchto tém inovatívne spôsoby vzdelávania najmä formou kreatívnych a interaktívnych online e-learningových kurzov, ktoré vytvárame na každý projekt samostatne.

Deti a architektúra 2020, 4. miesto Tatiana Kollárová

V tomto duchu robíte aj váš najnovší projekt Pre lepšiu budúcnosť Zeme?

Áno. V ňom deťom približujeme príčiny a dôsledky klimatickej zmeny a ukazujeme, čo môže každý z nás spraviť pre záchranu našej planéty. Na jeho webových stránkach www.prelepsiubuducnostzeme.sk sa deti formou e-learningového kurzu dozvedia, čo je klimatická zmena, ako zmierniť jej tempo alebo čo sa deje vo svete za záchranu našej planéty. Formou krátkeho kvízu si tu hneď overia, čo si z kurzu pamätajú a čo môže každý človek pre zmiernenie klimatickej zmeny urobiť. Nechýbajú ani zaujímavé hry a projekt bude končiť opäť výtvarnou súťažou.

Ako sa vám darí v týchto zložitých časoch, keď je celá spoločnosť zasiahnutá koronavírusovou epidémiou, udržať podporu vašich partnerov?

Je to ťažké, pretože mnohé spoločnosti, aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, škrtajú ako prvé výdavky na marketing a výdavky na rôzne osvetové projekty, ktoré podporovali v „dobrých časoch“. Máme však výhodu v tom, že naše OZ EUROARCH pôsobí na Slovensku už od roku 2012 a teda mnohé firmy nás aj naše projekty poznajú a sme pre nich osvedčený partner, a tak nám na naše aktivity radi prispejú. Hoci faktom je, že niekedy je to nižšou sumou. Preto musíme zháňať na naše projekty aj financie cez rôzne granty a dotácie.  A ako občianske združenie sme aj príjemcovia 2 % z daní a aj vďaka tomuto inštitútu sa nám každoročne darí dať dokopy financie na naše projekty. Sme všetkým firmám, vrátane spoločnosti Xella Slovensko, veľmi vďační za dlhoročnú podporu, ktorú si veľmi vážime.


Sdílejte tento článek

.