Newsroom

Mesto Židlochovice šetrí náklady aj energie – prístavba ZŠ v pasívnom štandarde

Židlochovice dokončujú projekt prístavby základnej školy v pasívnom štandarde. Mesto tak reagovalo na rastúcu populáciu a tiež posilnilo svoju stratégiu v oblasti životného prostredia so zameraním na ekologické hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

®
XEL_POS_4C_R_300 ®

Ondřej Zlatníček •

V posledných rokoch sa lokalita Židlochovíc teší rastúcej populácii. Najmä preto, že ponúka kombináciu pokojného životného štýlu a prístupu k pracovným príležitostiam v Brne. Pozitívny demografický vývoj však tiež znamená zvýšené nároky na mesto – napríklad kapacita vzdelávacích zariadení je nedostatočná. Židlochovice sa snažia reagovať na rastúci dopyt po umiestnení v škôlkach a školách použitím a prípadne rekonštrukciou existujúcich budov z majetku mesta. V prípade základnej školy však bolo nutné kapacitu navýšiť ďalšou prístavbou: „Vo všetkých spádových obciach sú ďalšie rozvojové lokality pre bývanie. Je teda zrejmé, že sa obce omladzujú a rodí sa viac detí. Tieto deti budú navštevovať školu, ktorá už dnes kapacitne nevyhovuje. Chýbajú triedy, preto sú odborné učebne využívané ako kmeňové, čo znižuje komfort pri vzdelávaní a kvôli preplnenej škole by sa mohla znížiť kvalita výučby,“ hovorí k otázke prístavby školy Ing. Jan Vitula, starosta mesta. „Ešte je potrebné spomenúť, že naša základná škola slúži ako spádová pre obce, ktoré majú iba 1. stupeň základnej školy. Žiadna z týchto spádových obcí neplánuje žiadne rozšírenie na úplnú školu s 1. a 2. stupňom,“ dodáva starosta.

Prístavba budovy základnej školy Tyršova ulica Židlochovice

3podlažný nepodpivničený objekt spojuje so súčasnou budovou kŕčok v 1. poschodí. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet. Stavba je navrhnutá v pasívnom štandarde. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo zem-voda, ktoré využije geotermálne vrty, umiestnené v predpriestore prístavby.

Projekt pre stavebné povolenie a realizačnú projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť Arch Design, spol. s r. o., Brno. Architekt Ing. arch Michal Šírek, hlavný inžinier projektu Igor Sedlák, Ing. Petr Bielesch.
Stavbu realizuje na základe výberového riadenia firma 3V & H, s.r.o., Uherský Brod. Stavba bola dokončená v júni 2017 a z cca 70 % je financovaná zo štátnych dotačných prostriedkov. Cena stavby je 50 miliónov Kč vrátane DPH.
Dotácia: Ministerstvo financií Českej republiky, podprogram 298213 – Podpora rozvoja a obnovy materiálno-technickej základne regionálnych škôl v okolí veľkých miest.

Mesto sa dlhodobo snaží o environmentálny rozvoj, čo sa premieta do mnohých čiastkových aktivít. Napríklad investovali do odpadového hospodárstva vybudovaním kompostovacieho zariadenia. Zjednodušili triedenie odpadu pre jednotlivé domácnosti a vybavili ich tak kontajnermi na triedený odpad. Plánuje sa tiež obnova a pestovanie zelene a podpora cyklistiky. Súčasťou tohto prístupu je tiež snaha o zníženie energetickej náročnosti budov. . „Čo sa týka existujúcich budov – v prípade rekonštrukcií požadujeme návrhy s minimalizáciou prevádzkových nákladov na energie. Pri novej výstavbe bolo teda prirodzenou voľbou stavať v pasívnom štandarde,“ vysvetľuje starosta. „Výstavba budovy v pasívnom štandarde je síce drahšia než klasická, ale predovšetkým pre verejné budovy je v súčasnosti už nevyhnutná. Pre investora je náročná predovšetkým pri voľbe partnerov – kvalitného projektanta, zhotoviteľa a odborného dozoru stavby. Budova totiž musí splňovať pomerne náročné parametre – je nutné, aby bola navrhnutá efektívne, s čo najmenšou obálkou a súčasne podľa všetkých architektonických a prevádzkových požiadaviek. Dôraz je kladený na voľbu materiálov, precízne prevedenie a previazanosť technológií, ako je tepelné čerpadlo, vetranie a ďalšie,“ upresňuje svoje skúsenosti so zadaním a realizáciou projektu starosta.

Projekt navrhla architektonická a projektová kancelária Arch Design a už v priebehu projektovania bol kladený veľký dôraz na vzduchotesnosť obálky budovy. „Nároky na vzduchotesnosť, meranú BlowerDoor testom, určili výber materiálu pre obvodové murivo. Použili sme tu pórobetónové tvárnice Ytong, ktorých výhodou je homogenita materiálu a rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. V tejto dobe máme za sebou prvé meranie. Prebehlo v marci a bolo preto možné využiť rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Pri podtlaku sa nasával studený vzduch z exteriéru a pomocou termokamery tak bolo možné odhaliť miesta, kadiaľ tento studený vzduch prúdil do interiéru. Tento test spolu s projektovým plánom vzduchotesnosti prispel k vysokej kvalite prevedenia stavby – obálky budovy a stavebných detailov. Zistilo sa minimum netesností, ktoré boli obratom opravené. Po dokončení stavby prebehne finálne meranie, keď budú zapojené všetky inštalácie a môže tak byť zistená aj tesnosť vzduchotechniky a ďalších systémov. Predpoklad je, že vzduchotesnosť budovy sa preukáže na vysokej úrovni a pasívny štandard sa potvrdí aj v tomto parametre,“ vraví k výstavbe Ing. Petr Bielesch, projektant stavby.

Súčasťou riešenia od projektovej kancelárie je aj návrh interiéru, ktorý je oproti umiernenejšej fasáde poňatý hravejšie, s ohľadom na využitie žiakmi prvého stupňa. Nábytok a vybavenie reflektuje vonkajšie poňatie objektu a hravo riešené okná fasády tak prestupujú do interiéru nielen fyzicky, ale aj celkovým poňatím koncepcie objektu. Na nábytok je použitý dekór svetlého dreva s farebnými akcentami, ktoré sa prelínajú celou stavbou. Tie slúžia aj pre uľahčenie orientácie v budove. Výrazným prvkom vo veľkoryso otvorenom priestore chodieb je zábradlie hlavného schodiska. Jeho farebnosť je tvorená premenlivo gradujúcou škálou farieb. Nadväzuje na hravé kúty s kobercami a sedacími vrecami. Hlavné plochy miestností sú biele, steny sú osadené nástenkami a posuvným závesným systémom, ktorý slúži pre jednoduchú obmenu výtvarných počinov žiakov. Momentálne prebiehajú práce na dokončení stavby a v priebehu leta bude prístavba vybavená nábytkom, aby tak mohla byť na začiatku nového školského roka 2017 otvorená.


Sdílejte tento článek

.